köpräk oka

MimoWork
LazerUlgamlar

MimoWork, sanly çap, mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, metal ulanylyşy we ş.m. metal we metal däl materiallary kesmek, oýmak, bellemek, kebşirlemek we arassalamak üçin lazer çözgütlerini taýýarlamakda ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini optimallaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin dürli talaplar üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer maşynlaryny hödürleýäris.

  • biz hakda

GözläňLazerMümkinçilikler

  • Materiallar
  • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag etabyndan başlap, lazer ulgamynyň işe başlaýança müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimodüşünjeler

lazerbilim

  • Lazer kesmegiň jadysy, CO2 lazer kesilen kesiji bilen duýuldy

    Lazer bilen kesilen gämi ýa-da asylan bezegi gören bolmaly.Olar gaty nepis we näzik.Lazer kesmek we lazer nagyşly duýgular, stoluň üstünde işleýänler, halylar, gazetler, ... ýaly dürli duýgur programmalaryň arasynda meşhurdyr.

  • Lazer kebşirleýji maşyn: TIG we MIG kebşirlemekden gowumy?[2024]

    Lazer bilen kebşirlemegiň esasy prosesi, optiki gowşuryş ulgamyny ulanyp, iki materialyň arasyndaky lazer şöhlesini birleşdirilen meýdana gönükdirmegi öz içine alýar.Şöhle materiallar bilen baglanyşanda, energiýasyny geçirýär, çalt gyzdyrýar we kiçijik ereýär ...

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň