Ygtybarly lazer kesiji üpjün ediji, Professional lazer çözgütleri
köpräk oka

MimoWork
LazerUlgamlar

“MimoWork” mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, sanly çaphana, süzgüç mata senagaty we ş.m. metal däl materiallary gaýtadan işlemek üçin lazer çözgütlerini dizaýn etmekde ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini optimizirlemek üçin dürli talaplar üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer kesiji maşynlary hödürleýäris.

 • about us

GözläňLazerMümkinçilikler

 • Materiallar
 • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag döwründen başlap, lazer ulgamynyň işe başlamagyna çenli müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimodüşünjeler

 • MimoWork bilen patch kesmek

  Lazer kesilen ýamalar modaňyzy lazer kesilen ýamalar bilen moda görnüşinde geýiň, jeans, palto, futbolka, switer köýnek, aýakgap, sumka we hatda telefon örtükleri ýaly görmek isleýän zatlaryňyz bilen diýen ýaly ulanylyp bilner.Olar ...

 • Lazer PCB oýma tarapyndan birbada ýerine ýetiriň

  “Laser PCB Etching PCB” tarapyndan birbada ýerine ýetiriň, IC (Integrated Circuit) -iň esasy göterijisi, elektron bölekleriniň arasynda zynjyr baglanyşygyna ýetmek üçin geçiriji yzlary ulanýar.Näme üçin çap edilen elektron kartasy?geçiriji ...

lazerbilim

 • Lazer Engraver VS lazer kesiji

  Lazer kesijisini lazer kesiji bilen näme tapawutlandyrýar? Kesmek we oýmak üçin lazer maşynyny nädip saýlamaly? Şeýle soraglaryňyz bar bolsa, lazere maýa goýmagy göz öňünde tutýarsyňyz ...

 • Gyşda CO2 lazer ulgamy üçin doňdurma çäreleri

  Gysgaça mazmun: Bu makalada esasan lazer kesiji maşynyň gyşky tehniki hyzmatynyň zerurlygy, tehniki hyzmatyň esasy ýörelgeleri we usullary, lazer kesýän maşynyň antifrizini nädip saýlamalydygy we zerur meseleler ...

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň