Ygtybarly lazer kesiji üpjün ediji, Professional lazer çözgütleri
köpräk oka

MimoWork
LazerUlgamlar

MimoWork, sanly çap, mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, metal ulanylyşy we ş.m. metal we metal däl materiallary kesmek, oýmak, bellemek, kebşirlemek we arassalamak üçin lazer çözgütlerini taýýarlamakda ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini optimallaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin dürli talaplar üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer maşynlaryny hödürleýäris.

 • biz hakda

GözläňLazerMümkinçilikler

 • Materiallar
 • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag etabyndan başlap, lazer ulgamynyň işe başlaýança müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimodüşünjeler

 • Lazer kesmek we oýmak arkaly Ro Christmasdestwo duýulmagy

  Ro Christmasdestwo bezegleri duýuldy: Ro Christmasdestwo lazer kesmek we oýmak!"Ro Christmasdestwo üçin isleýän zadym senmi?" -Den başga-da, näme üçin lazer kesýän we nagyşly Ro Christmasdestwo Felt bezeglerini almaýarsyňyz ...

 • Lazer kesilen winil - az zat

  Lazer kesilen winil: Has az zat Lazer kesilen winil: Gyzykly maglumatlar ýylylyk geçiriji winil (HTV) dürli döredijilik we amaly goşundylar üçin ulanylýan özüne çekiji materialdyr. Haýsy bolsaňyzam ...

lazerbilim

 • CO2 lazeri nähili işleýär?

  Döwrebap tehnologiýa pudagynda CO2 lazeri ajaýyp we köp ugurly gural bolup, dürli pudaklarda ýatdan çykmajak yz galdyrýar.Önümçiligiň takyk kesilmeginden başlap, sungatda çylşyrymly nagyşlara çenli, CO2 lazeriniň ulanylyşy ...

 • Geň galdyryjy lazer kesiji kagyz - ullakan ýörite bazar!

  Hiç kim çylşyrymly we haýran galdyryjy kagyz senetlerini halamaýar, ha?Toý çakylyklary, sowgat paketleri, 3D modellemek, hytaý kagyzlaryny kesmek we ş.m. Customöriteleşdirilen kagyz dizaýn sungaty düýbünden tendensiýa we ägirt uly bazar.Emma manu ...

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň