Ygtybarly lazer kesiji üpjün ediji, Professional lazer çözgütleri
köpräk oka

MimoWork
Lazer Ulgamlar

“MimoWork” mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, sanly çaphana, süzgüç mata senagaty we ş.m. metal däl materiallary gaýtadan işlemek üçin lazer çözgütlerini dizaýn etmekde ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini gowulandyrmak üçin talaplaryň dürli görnüşleri üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer kesiji maşynlary hödürleýäris.

 • about us

Gözläň Lazer Mümkinçilikler

 • Materiallar
 • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag döwründen başlap, lazer ulgamynyň işe başlamagyna çenli müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimo düşünjeler

 • MDF näme we gaýtadan işlemegiň hilini nädip ýokarlandyrmaly?

  Häzirki wagtda mebellerde, gapylarda, şkaflarda we içki bezegde ulanylýan meşhur materiallaryň arasynda gaty agaçdan başga-da giňden ulanylýan material MDF-dir. Şol bir wagtyň özünde lazer kesmek tehnologiýasynyň we beýleki CNC maşynlarynyň ösmegi bilen köp adam dan ...

 • Näme üçin özleşdirmek tendensiýasy?

  Näme üçin özleşdirmek tendensiýasy? lazer kesmek we oýmak Aýratyn tapawutlanmagyň ýollaryny kesgitläniňde, özleşdirmek şa. Özbaşdaklaşdyrma markalar we müşderiler üçin çäksiz potensiala eýe, bu bolsa dünýäni i ...

lazer bilim

 • Gyşda CO2 lazer ulgamy üçin doňdurma çäreleri

  Gysgaça mazmun: Bu makalada esasan lazer kesiji maşynyň gyşky tehniki hyzmatynyň zerurlygy, tehniki hyzmatyň esasy ýörelgeleri we usullary, lazer kesýän maşynyň antifrizini nädip saýlamalydygy we zerur meseleler ...

 • CO2 lazer enjamy barada aç-açan maglumatlar

  Lazer tehnologiýasyna täze geleniňizde we lazer kesýän maşyn satyn almagy göz öňünde tutanyňyzda, berjek köp soragyňyz bolmaly. MimoWork, CO2 lazer maşynlary barada has giňişleýin maglumat paýlaşmakdan hoşal we siz ...

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň