Agaç lazer kesiji we oýma

Agaç lazer kesiji we oýma

Agaç lazer kesiji we oýma

Agaç lazer kesmekden wideo paýlaşmak

Lazer kesilen galyň kontrplak

Aýratynlygy: Agaç üçin lazer kesýän maşyn

Iş meýdany (W * L) 1300mm * 900mm (51.2 ”* 35,4”)
Programma üpjünçiligi Oflayn programma üpjünçiligi
Lazer güýji 100W / 150W / 300W /
Lazer çeşmesi CO2 aýna lazer turbasy ýa-da CO2 RF metal lazer turbasy
Mehaniki dolandyryş ulgamy Stepdimli motor kemerine gözegçilik
Iş stoly Bal taragynyň iş stoly ýa-da pyçak zolagy iş stoly
Iň ýokary tizlik 1 ~ 400mm / s
Tizlenme tizligi 1000 ~ 4000mm / s2

Lazer nagyşly agaç - DIY Agaç stoly

Spesifikasiýa: Agaç üçin lazer oýma

Iş meýdany (W * L)

1000mm * 600mm (39.3 ”* 23,6”)

1300mm * 900mm (51.2 ”* 35,4”)

1600mm * 1000mm (62,9 ”* 39.3”)

Programma üpjünçiligi

Oflayn programma üpjünçiligi

Lazer güýji

40W / 60W / 80W / 100W

Lazer çeşmesi

CO2 RF metal lazer turbasy

Mehaniki dolandyryş ulgamy

Stepdimli motor kemerine gözegçilik

Iş stoly

Bal taragynyň iş stoly ýa-da pyçak zolagy iş stoly

Iň ýokary tizlik

1 ~ 400mm / s

Tizlenme tizligi

1000 ~ 4000mm / s2

Bukjanyň ululygy

1750mm * 1350mm * 1270mm

Agram

385 kg

About hakda has giňişleýin öwreniňAgajy nädip lazer kesmeli, lazer nagyşly agaç

Agaç lazer kesiji bilen haýsy peýdalary alyp bilersiňiz?

lazer kesýän agaç

Burrsyz we tekiz gyrasy

çeýe görnüşli kesiji

Çylşyrymly şekil kesmek

ýöriteleşdirilen harp-oýma

Custörite harplar nagyş

Saç kesilmeýär - şeýlelik bilen, gaýtadan işlenenden soň aňsat arassalanýar

Burrsyz kesiş gyrasy

Örän ajaýyp jikme-jiklikler bilen näzik nagyşlar

Agajy gysmak ýa-da düzeltmek zerurlygy ýok

Gural geýimi ýok

Agaç lazer kesiji maşyn

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 1300mm * 900mm (51.2 ”* 35.4”)

• Lazer güýji: 150W / 300W / 500W

• Iş meýdany: 1300mm * 2500mm (51 ”* 98.4”)

• Lazer güýji: 20W

• Iş meýdany: 80mm * 80mm (3.15 '' * 3.15 '')

MimoWork lazer maşynyndan goşulan baha

KCD kamera:Çap edilen agaç paneli kesmäge we oýmaga ukyply

Lazer Garyşyk lazer kelleleri:Şeýle hem inçe metal listleri kesmäge mümkinçilik beriň

Lift platformasy:Materialyň islendik galyňlygyny iň laýyk lazer aralygy bilen kesip boljakdygyna göz ýetirmek üçin iş stoluny el bilen sazlaň.

Awtofokus:Fokus beýikligini awtomatiki sazlaň we dürli galyňlykdaky materiallary keseniňizde yzygiderli ýokary kesiş hiline göz ýetiriň.

Iş stoly:Islendik gaty materiallary goldamak üçin güýçli, durnukly we çydamly.

Amatly lazer ulgamyňyz bilen tanyşyň

agaç-model-01

# Burnanmazlyk üçin maslahatlar

agaç lazer kesilende

1. Agajyň üstüni ýapmak üçin ýokary maskaly lentany ulanyň

2. Kesilende külüň çykmagyna kömek etmek üçin howa kompressoryny sazlaň

3. Kesmezden ozal inçe kontrplak ýa-da beýleki agaçlary suwa batyryň

4. Lazer güýjüni artdyryň we şol bir wagtyň özünde kesiş tizligini çaltlaşdyryň

5. Kesilenden soň gyralaryny süpürmek üçin inçe dişli sandal ulanyň

Lazer kesmek we oýmak üçin amatly agaç görnüşleri

• MDF

• Hardwood

• Bambuk

• Balsa Wud

• faner

• Agaç

• Weneers

• Gaty agaç

Laminirlenen agaç, baswud, bug, alça, çip, dykylyk, ýaprakly agaç, Mahogany, köp görnüşli, tebigy agaç, dub, obeçe, gymmat bahaly agaçlar, tirýek, sosna, çaý, hoz…

agaç-programma-01

Siziň materialyňyz ýa-da amalyňyz näme?

Bize habar beriň we kömek ediň

Agaç lazer kesmek we oýmak üçin adaty programmalar

lazer kesýän agaç goşundylary

Agaç belligi (alamat), Hünärmentler, agaç haty, Saklama gutusy, Binagärlik modelleri

Wideo galereýasy |Agaç lazer kesiji bilen näme edip bilersiňiz

Oýnawaçlar, Gurallar, Agaç suratlar, Mebel, Gat pollary, Ölüm tagtalary

lazer kesýän agaç we lazer nagyşly agaç goşundylary

Wood Lazer kesýän agaç senetleri galereýasy

Wood Lazer nagyşly agaç senetleri galereýasy

Agaç lazer biznesi barada okuw - Pul gazanyň

Faneriň 7 gatly lazer kesilmegi

Lazer bilen agaç surat çarçuwalaryny ýasaň

Galyň agaçdaky lazer kesilen deşikler

Ajaýyp lazer nagyşly surat

Agaçda Galvo lazer nagyşly surat

Agaç lazer kesiji bilen demir adam ýasaýyň

Lazer kesmek we agaçda oýma tendensiýasy

Näme üçin agaç öndürýän zawodlar we aýry-aýry ussahanalar MimoWork-dan iş ýerlerine lazer ulgamyna has köp maýa goýýarlar?Jogap, lazeriň köp taraplylygy.Agaç lazerde aňsatlyk bilen işlenip bilner we onuň berkligi köp programmalarda ulanylmagyny amatly edýär.Mahabat tagtalary, çeper senetler, sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, gurluşyk oýunjaklary, binagärlik modelleri we beýleki köp sanly gündelik önümler ýaly agaçdan gaty çylşyrymly jandarlary ýasap bilersiňiz.Mundan başga-da, termiki kesiş sebäpli lazer ulgamy agaç önümlerinde gara reňkli kesiş gyralary we goňur reňkli nagyşlar bilen ajaýyp dizaýn elementlerini getirip biler.

Agaç bezegi Önümleriňize goşmaça baha döretmek nukdaýnazaryndan, MimoWork lazer ulgamy, dürli pudaklarda täze önümleri çykarmaga mümkinçilik berýän agaç we lazer nagyşly agaçlary lazer bilen kesip biler.Freze kesijilerinden tapawutlylykda, bezeg elementi hökmünde nagyş lazerli oýma usuly arkaly birnäçe sekundyň içinde gazanyp bolýar.Şeýle hem, bir bitewi ýöriteleşdirilen önüm ýaly kiçijik, köp sanly müňlerçe çalt önümçilik ýaly sargytlary elýeterli maýa goýum bahalarynda almaga mümkinçilik berýär.

agaç-oýunjak-lazer kesmek-03

Agaç üçin lazer kesiji maşyn hakda soraglar

# Süýümli lazer agaç kesip bilermi?

Hawa, süýümli lazer agaç kesip biler.Agaç kesmek we oýmak barada aýdylanda, köplenç CO2 lazerleri we süýümli lazerler ulanylýar.COöne CO2 lazerleri has köptaraply we has takyklygy we tizligi saklamak bilen agaç ýaly köp sanly materialy dolandyryp bilýär.Süýüm lazerleri hem takyklygy we tizligi üçin köplenç ileri tutulýar, ýöne diňe inçe agaçlary kesip bilýär.Diod lazerleri adatça pes güýçli programmalar üçin ulanylýar we agyr agaç kesmek üçin amatly bolup bilmez.CO2 we süýümli lazerleriň arasyndaky saýlama, agajyň galyňlygy, islenýän tizlik we oýmak üçin zerur jikme-jiklik derejesi ýaly faktorlara baglydyr.Aýratyn zerurlyklaryňyza göz aýlamak we agaç işläp bejermek taslamalaryňyz üçin iň oňat warianty kesgitlemek üçin hünärmenler bilen maslahatlaşmak maslahat berilýär.Bizde 600W çenli dürli güýçli lazer enjamy bar, galyň agaçdan 25mm-30mm çenli kesip bilýär.Bu barada has giňişleýin maglumaty gözden geçiriňagaç lazer kesiji.

Biz bilen habarlaşyňIndi!

# Lazer agaç kesip bilýärmi?

CO2 lazer kesiji, galyňlygy takmynan 1 dýuýma (25mm) çenli agaç kesmäge ukyply.Şeýle-de bolsa, kesmegiň takyk çuňlugy lazeriň güýji, fokus uzynlygy we ulanylýan agajyň aýratyn görnüşi we dykyzlygy ýaly faktorlara baglylykda üýtgäp biler.Agaç materiallaryny kesmek üçin takyk mümkinçiliklerini kesgitlemek üçin CO2 lazer kesiji aýratynlyklaryňyza ýüz tutmak möhümdir.Pikiriňiz ýok bolsa,bizden sora, we biz siziň hyzmatdaşyňyz we lazer geňeşçiňiz bolmak üçin geldik.

# Agajy lazer bilen nädip oýmaly?

Agaçdan lazer ýazmak üçin şu umumy ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Dizaýnyňyzy taýýarlaň:Adobe Illustrator ýa-da CorelDRAW ýaly grafiki dizaýn programma üpjünçiligini ulanyp dizaýnyňyzy dörediň ýa-da import ediň.Dizaýnyňyzyň takyk nagyş üçin wektor görnüşinde bolandygyna göz ýetiriň.

2. Agaç saýlaň:Grafika üçin amatly agaç görnüşini saýlaň.Guş, akja ýa-da alça ýaly ýeňil agaçlar has gowy kontrast we netijeleri berýär.

3. Lazer parametrlerini düzüň:Lazer kesiji sazlamalaryňyzy düzüň.Agajyň görnüşine we islenýän oýma çuňlugyna baglylykda güýç, tizlik we fokus sazlamalaryny sazlaň.Gerek bolsa, ownuk bölekleri synap görüň.

4. Agajy ýerleşdiriň:Agaç bölejigiňizi lazer düşegine goýuň we oýma wagtynda hereketiň öňüni alyň.

5. Lazere ünsi jemläň:Lazeriň fokus beýikligini agaç ýüzüne gabat getiriň.Lazer ulgamlarynyň köpüsinde awtofokus aýratynlygy ýa-da el bilen işlemek usuly bar.Jikme-jik lazer gollanmasyny bermek üçin “Youtube” wideosymyz bar.Wideony gözden geçiriň: https://www.youtube.com/watch?v=DeiaiNrLnio&t=4s

Sahypany barlamak üçin doly pikirler:Agaç lazerli oýma maşyn, agaç işiňiziň işini nädip üýtgedip biler

# Lazer oýmak üçin haýsy programma üpjünçiligi gerek?

Surat oýmak we agaç nagyşlary barada aýdylanda, “LightBurn” CO2 üçin iň esasy saýlawyňyzdyrlazer oýma.Näme üçin?Meşhurlygy, giňişleýin we ulanyjy üçin amatly aýratynlyklary sebäpli gowy gazanylýar.“LightBurn”, lazer sazlamalaryna takyk gözegçilik etmekde, ulanyjylara agaç suratlaryny ýazanda çylşyrymly jikme-jikliklere we gradiýentlere ýetmäge mümkinçilik berýär.Düşünjeli interfeýsi bilen, täze başlaýanlara we tejribeli ulanyjylara ýüzlenýär, oýma prosesini gönümel we täsirli edýär.“LightBurn” -yň köp görnüşli CO2 lazer maşynlary bilen utgaşmagy köpugurlylygy we integrasiýanyň aňsatlygyny üpjün edýär.Şeýle hem, özüne çekiji bolup, giň goldaw we janly ulanyjy jemgyýetini hödürleýär.Hobbiçi ýa-da hünärmen bolsaňyzam, “LightBurn” -yň mümkinçilikleri we ulanyjylara gönükdirilen dizaýny, esasanam agaç surat taslamalaryny özüne çekýänler üçin CO2 lazer nagyşlary üçin aýratyn saýlama edýär.

Lazer nagyşly surat üçin LightBurn Tutorial

Agajyň lazerini nädip kesmelidigi we agaç lazerli oýma maşynyň bahasy bilen gyzyklanýan, has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň