MimoNEST - MimoWork
MimoNEST

MimoNEST

Lazer höwürtge programma üpjünçiligi

- MimoNEST

“MimoNEST”, lazer kesýän höwürtge programma üpjünçiligi öndürijilere materiallaryň bahasyny azaltmaga kömek edýär we bölekleriň üýtgeýşini seljerýän ösen algoritmleri ulanyp, materiallaryň ulanylyş tizligini ýokarlandyrýar.Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, lazer kesýän faýllary materialda ajaýyp ýerleşdirip biler.Lazer kesmek üçin höwürtgeleýän programma üpjünçiligimiz, materiallaryň köp görnüşini kesmek üçin ulanylyp bilner.

Lazer höwürtge programma üpjünçiligi bilen edip bilersiňiz

lazer-programma üpjünçiligi-mimonest

• Öňünden syn bilen awtomatiki höwürtge

• Islendik esasy CAD / CAM ulgamyndan bölekleri import ediň

• Bölek aýlanmak, aýna we ş.m. ulanmak bilen material ulanylyşyny optimizirläň

• Obýektiň aralygyny sazlaň

• Önümçilik wagtyny gysgaldyň we netijeliligi ýokarlandyryň

 

Näme üçin MimoNEST saýlaň

UCNC pyçak kesiji ýaly, lazer kesiji kontakt däl gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy sebäpli köp obýekt aralygyny talap etmeýär.Netijede, lazer höwürtgeleýän programma üpjünçiliginiň algoritmleri dürli arifmetiki reesimleri nygtaýar.Höwürtge programma üpjünçiliginiň düýp ulanylyşy maddy çykdajylary tygşytlamakdyr.Matematikleriň we in engineenerleriň kömegi bilen, material ulanylyşyny gowulandyrmak üçin algoritmleri optimizirlemek üçin iň köp wagtymyzy we güýjümizi sarp edýäris.Mundan başga-da, dürli önümçilik goşundylaryny (deri, dokma matalary, akril, agaç we başgalar) amaly höwürtge ulanmak hem ösüşimiziň üns merkezinde durýar.

 

Goýma höwürtgeleriniň mysallary

PU deri

Gibrid düzüliş, köplenç dürli programmalarda ulanylýar, esasanam dürli kagyz bölekleri barada aýdylanda.Aýakgap fabriginde ýüzlerçe jübüt aýakgaply gibrid düzüliş bölekleri ýygnamakda we sortlamakda kynçylyk döreder.Aboveokardaky görnüşleri düzmek, köplenç kesmekde ulanylýarPU deri.Mennbu ýagdaýda iň amatly lazer höwürtge usuly her görnüşiň önümçilik mukdaryny, aýlanma derejesini, boş ýeriň ulanylmagyny, kesilen bölekleri tertipleşdirmegiň amatlylygyny göz öňünde tutar.

 

mimonest
mimonest2

Hakyky deri

Işleýän zawodlar üçinHakyky deri, çig mal köplenç dürli görnüşde bolýar.Hakyky deri üçin aýratyn talaplar ulanylýar we käwagt deriniň yzlaryny kesgitlemek we bölekleri kemçiliksiz ýere goýmazlyk zerur.Deri lazer kesmek üçin awtomatiki höwürtge önümçiligiň netijeliligini we wagty tygşytlamagy ep-esli ýokarlandyrýar.

 

Zolaklar we tekiz matalar

Diňe köýnek aýakgaplary ýasamak üçin deri böleklerini kesmek bilen çäklenmän, köp sanly programmalarda lazer höwürtgeleýän programma üpjünçiliginde hem dürli islegler bar.Ogullyga almak barada aýdylandaZolaklar we tekizliklerMataköýnek we kostýum ýasamak üçin ýasaýjylaryň her bölegi üçin berk düzgünleri we höwürtge çäklendirmeleri bar, bu her bir bölejigiň aýlanmagynyň we däne okuna ýerleşdirilmeginiň erkinligini çäklendirip biler, şuňa meňzeş düzgün ýörite nagyşly dokma önümlerine degişlidir.Soňra “MimoNEST” bu bulaşyklary çözmek üçin ilki bilen saýlanar.

mimo-höwürtge

MimoWork lazer maslahaty

MimoWork döredýärMaterial kitaphanasyweProgramma kitaphanasymateriallaryňyzyň çalt işlenmegine kömek etmek üçin.Lazer kesmek we oýmak materiallary barada has giňişleýin maglumat almak üçin kanallara hoş geldiňiz.Önümçiligi çaltlaşdyrmak üçin beýleki lazer programma üpjünçiliginden başga-da bar.Göni maglumat edip bilersiňiz bizden sora!

Lazer awtomatiki höwürtge programma üpjünçiligimiz hakda islendik sorag
Lazer geňeşçisi bilen söhbet ediň!


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň