Material synag

Material synag

MimoWork bilen materialyňyzy öwreniň

Material, iň köp üns bermeli zadyňyzdyr.Köp materiallaryň lazer ukybyny bizden tapyp bilersiňizMaterial kitaphanasy.Youöne aýratyn bir materialyňyz bar bolsa we lazer öndürijiliginiň nähili boljakdygyny bilmeýän bolsaňyz, MimoWork kömek etmek üçin şu ýere gelýär.MimoWork lazer enjamlarynda materialyňyzyň lazer ukybyna jogap bermek, barlamak ýa-da şahadatnama bermek we lazer maşynlary üçin hünär teklipleri bermek üçin häkimiýetler bilen bilelikde işleýäris.

 

1

Soramazdan ozal taýýarlanmaly

• Lazer enjamyňyz barada maglumat.Sizde eýýäm bar bolsa, geljekki iş meýilnamaňyza laýyk gelýändigini barlamak üçin maşyn modelini, konfigurasiýasyny we parametrini bilmek isleýäris.

• Işlemek isleýän materialyňyzyň jikme-jiklikleri.Material ady (Polywood, Cordura® ýaly).Materiallaryňyzyň ini, uzynlygy we galyňlygy.Lazeriň näme etmegini, oýulmagyny, kesilmegini ýa-da deşilmegini isleýärsiňiz?Işlemekçi bolýan iň uly format.Jikme-jiklikleriňize mümkin boldugyça anyk gerek.

 

 

Bize materiallaryňyzy ibereniňizden soň nämä garaşmaly

• Lazeriň ýerine ýetirilişi, kesiş hili we ş.m.

• Çaltlygy, güýji we beýleki parametr sazlamalaryny gaýtadan işlemek üçin maslahat

• Optimizasiýadan we düzedişden soň gaýtadan işlemegiň wideosy

• Geljekki talaplaryňyza laýyk gelýän lazer maşyn modelleri we opsiýalary üçin maslahat

Synag: Lazer kesýän materiallaryň käbir mysallary

Kagyz lazer kesiji bilen näme edip bilersiňiz?

Lazer kesmek Köp gatly mata (Pagta, neýlon)

Güýçli!Lazer 20 mm galyň köpük kesiň

Powerokary güýç kesmek: Lazer kesilen galyň akril

Egri ýüzli lazer kesilen plastmassa bölekleri

Lazer kesmek Köp gatlakly materiallar (kagyz, mata, velkro)

Biz siziň ýöriteleşdirilen lazer hyzmatdaşyňyz!

Islendik sorag, maslahat ýa-da maglumat paýlaşmak üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň