Sorag-jogap

Sorag-jogap

Kömek merkezi

Jogaplar gerekmi?Olary şu ýerden tapyň!

Meniň materialym lazer gaýtadan işlemek üçin laýykmy?

Bizi barlap bilersiňizmaterial kitaphanasyhas giňişleýin maglumat üçin.Şeýle hem, material we dizaýn faýllaryňyzy bize iberip bilersiňiz, lazeriň mümkinçiligini, lazer kesiji ulanmagyň netijeliligini we önümçiligiňize laýyk gelýän çözgüdi ara alyp maslahatlaşmak üçin has jikme-jik synag hasabatyny bereris.

Lazer ulgamlaryňyz CE şahadatnamasy barmy?

Machineshli enjamlarymyz CE-de hasaba alnan we FDA-da hasaba alnan.Diňe bir resminama üçin resminamalary tabşyrman, her bir enjamy CE standartyna laýyklykda öndürýäris.MimoWork-yň lazer ulgamy boýunça geňeşçisi bilen söhbetdeşlik, olar size CE standartlarynyň hakykatdanam nämedigini görkezerler.

Lazer maşynlary üçin HS (sazlaşykly ulgam) kody näme?

8456.11.0090
Her ýurduň HS kody birneme üýtgeşik bolar.Halkara söwda komissiýasynyň hökümet nyrh web sahypasyna girip bilersiňiz.Lazer CNC maşynlary, HTS KITABYNY 56 56-njy bölüminde (maşyn we mehaniki enjamlar) 84-nji bapda görkeziler.

Bagyşlanan lazer maşynyny deňiz arkaly daşamak howpsuz bolarmy?

Jogap hawa!Gaplamazdan ozal, poslamaýan demir üçin mehaniki böleklere motor ýagyny seperis.Soňra maşyn korpusyny çaknyşma garşy membrana bilen örtmek.Agaç gapak üçin agaç palet bilen güýçli faner (galyňlygy 25mm) ulanýarys, gelenden soň enjamy düşürmek üçin hem amatly.

Daşary ýurtlara eltip bermek üçin maňa näme gerek?

1. Lazer maşynyň agramy, ululygy we ölçegi
2. Gümrük barlagy we degişli resminamalar (Size söwda fakturasyny, gaplaýyş sanawyny, gümrük deklarasiýasynyň blankalaryny we beýleki resminamalary ibereris.)
3. Agencyük gullugy (özüňizi belläp bilersiňiz ýa-da professional ýük daşamak gullugymyzy tanadyp bileris)

Täze maşynyň gelmezinden öň näme taýýarlamaly?

Ilkinji gezek lazer ulgamyna maýa goýmak kyn bolup biler, toparymyz size enjamyň ýerleşişini we gurnama gollanmasyny (meselem, elektrik birikmesi we ventilyasiýa görkezmeleri) iberer.Şeýle hem, soraglaryňyzy göni tehniki hünärmenlerimiz bilen düşündirip bilersiňiz.

Ulag we gurnama üçin agyr enjamlar gerekmi?

Zawodyňyzda ýük düşürmek üçin diňe forklift gerek.Transportationer transport kompaniýasy, umuman, taýýarlanar.Gurmak üçin, lazer ulgamymyzyň mehaniki dizaýny, gurnama işiňizi iň aňsatlaşdyrýar, size agyr enjam gerek däl.

Maşyn bilen bir zat ýalňyş bolsa näme etmeli?

Sargytlary ýerleşdirenimizden soň, size tejribeli hyzmat tehniklerinden birini belläris.Enjamyň ulanylyşy barada onuň bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.Aragatnaşyk maglumatlaryny tapyp bilmeseňiz, elmydama e-poçta iberip bilersiňizinfo@mimowork.com.Tehniki hünärmenlerimiz 36 sagadyň dowamynda size gaýdyp gelerler.

Daşary ýurtlardan lazer maşynyny nädip satyn almalydygy entek düşnükli däl?

Wideo Ekran |Umumy soraglar

1 minut al: CO2 lazer nähili işleýär?

Lazer köp gatly matany kesip bilermi?

Kesýän mata: Lazer ýa-da CNC satyn alyň?

Fokus uzynlygyny nädip kesgitlemeli?

Mata üçin CO2 lazer kesiji nädip saýlamaly?

Lazer kesmek we nagyş akril |Bu nähili işleýär

Kagyz lazer kesiji bilen näme edip bilersiňiz?

Lazer kesmek pikirleri paýlaşmak

Ro Christmasdestwo üçin akril sowgatlary nädip kesmeli?

CO2 lazer kesiji näçe wagt dowam eder?

Galvo lazer enjamy näme?

Ultra uzyn lazer kesýän maşyn näme?

Lazer maşynyny nädip saýlamalydygy ýa-da nädip işlemelidigi barada has köp sorag


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň