Material syn - Kordura

Material syn - Kordura

Lazer kesmek Cordura®

Cordura® üçin hünärli we ökde lazer kesmek çözgüdi

Açyk başdan geçirmelerden başlap, gündelik durmuşa, iş eşiklerini saýlamaga çenli köpugurly Cordura® matalary köp funksiýalara we ulanmaga ýetýär.Dürli funksional çykyşlaryň aşgazana garşy, pyçakly we okdan goraýan ýaly işlemegi üçin, Cordura matasyny kesmegi we oýmagy üçin co2 lazer mata kesiji maslahat berýäris.

Co2 lazeriniň ýokary güýç we ýokary dykyzlyk bilen Kordura matasyna gabat gelýän ýokary energiýa we ýokary takyklyk aýratynlyklaryny bilýäris.Mata lazer kesiji bilen Kordura matasynyň güýçli utgaşmasy, ok geçirmeýän ýelekler, motosikl eşikleri, iş kostýumlary we açyk enjamlar ýaly ajaýyp önümleri döredip biler.Thesenagatmata kesiji maşynedip bilermaterialyň işleýşine zyýan ýetirmän, Cordura® matalaryny ajaýyp kesiň we belläň.Dürli iş stolunyň ululyklary, “Cordura” mata formatlaryna ýa-da nagyş ululyklaryna görä düzülip bilner we konweýer stolunyň we awtomatik iýmitlendirijiniň kömegi bilen uly formatly mata kesmekde kynçylyk ýok we tutuş proses çalt we aňsat.

lazer kesýän Kordura matasy
MimoWork-logo

MimoWork lazer

Tejribeli lazer kesiji maşyn öndürijisi hökmünde, netijeli we ýokary hilli durmuşa geçirmäge kömek edip bilerislazer kesmek we Cordura® matalarynda bellik etmekýöriteleşdirilen täjirçilik mata kesýän maşynlar tarapyndan.

Wideo synagy: Lazer kesmek Cordura®

Lazer kesmek we Cordura®-da bellik etmek barada has köp wideo tapyňYouTube kanaly

Cordura® Kesiş synagy

1050D Cordura® matasy ajaýyp synag edilýärlazer kesmek ukyby

a.0,3 mm takyklykda lazer kesilip we oýulyp bilner

b.Etip bilerkesilen gyralary tekiz we arassa

c.Ownuk partiýalar / standartlaşdyrmak üçin amatly

Kordura lazer kesiji 160 ulanýarys

Lazer kesmek Cordura® ýa-da mata lazer kesiji hakda sorag barmy?

Bize habar beriň we size goşmaça maslahat beriň!

Köpüsi Kordurany kesmek üçin CO2 lazer kesiji saýlaň!

Näme üçin Find Okamak üçin okaň

Cordura® üçin köpugurly lazer gaýtadan işlemek

lazer kesýän kordura-03

1. Cordura®-da lazer kesmek

Çeýel we güýçli lazer kellesi, Cordura® matasyny lazer kesmek üçin gyrasyny eretmek üçin inçe lazer şöhlesini çykarýar.Lazer kesilende gyralary möhürlemek.

 

lazer bellik-kordura-02

2. Cordura®-da lazer belligi

Mata Kordura, deri, sintetiki süýümler, mikro süýüm we kanwas ýaly mata lazer nagşy bilen nagyşlanyp bilner.Öndürijiler soňky önümleri bellemek we tapawutlandyrmak üçin bir topar sanlar bilen matany oýup bilerler, şeýle hem matany köp maksatly dizaýn bilen baýlaşdyryp bilerler.

Cordura® matalarynda lazer kesmegiň peýdalary

Kordura-partiýa gaýtadan işlemek-01

Repeokary gaýtalanma takyklygy we netijeliligi

Kordura-möhürlenen-arassa-gyrasy-01

Arassa we möhürlenen gyrasy

Kordura-egrilik

Çeýe egrini kesmek

  Sebäbi hiç hili material düzedişi ýokwakuum stoly

  Deformasiýa we öndürijilik zyýany ýoklazer bilengüýçsiz gaýtadan işlemek

  Gural geýimi ýoklazer şöhlesini optiki we kontaktsyz gaýtadan işlemek bilen

  Arassa we tekiz gyrasyýylylygy bejermek bilen

  Awtomatiki iýmitlendirmekwe kesmek

Withokary netijelilikkonweýer stolyiýmitlenmekden alýança

 

 

Lazer kesmek Kordura

Lazer kesýän jadylara taýynmy?Iň soňky wideosymyz, Korduranyň lazer kesmek bilen utgaşyklygynyň syrlaryny açyp, 500D Kordurany synagdan geçirenimizde başdan geçirmeleri başdan geçirýär.That'söne bularyň hemmesi däl - ajaýyp mümkinçilikleri görkezip, lazer bilen kesilen molle plastinka göterijiler dünýäsine çümýäris.

Kordurany lazer kesmek bilen baglanyşykly käbir umumy soraglara jogap berdik, şonuň üçin siz ýagtylandyryjy tejribe alarsyňyz.Synaglary, netijeleri we ýanýan soraglaryňyza jogap berýän bu wideo syýahatymyza goşulyň - sebäbi günüň ahyrynda lazer kesmek dünýäsi açyş we täzelik hakda!

Tikin üçin matany nädip kesmeli we bellemeli?

Bu materialy lazer bilen kesýän bu täsinlik diňe bir matany bellemekde we kesmekde ökde bolman, eýsem tikinsiz tikin önümleri ýasamakda hem ökde.Sanly dolandyryş ulgamy we awtomatiki proses bilen enjamlaşdyrylan bu mata lazer kesiji, egin-eşik, aýakgap, sumka we aksesuar önümçiligi dünýäsine bökdençsiz birleşýär.Matany bir çalt hereketde bellemek we kesmek üçin materi tikmek prosesine öwrülişik bilen lazer kesýän kellesi bilen işleýän syýa enjamyny görkezmek.

Passekeje pas bilen bu dokma lazer kesiji maşyn, ýokary tizlikli takyklygy üpjün edip, gussetden polotensiýa çenli dürli egin-eşik komponentlerini zähmet bilen işleýär.

Lazer Cut Cordura-nyň adaty programmalary

• Cordura® patch

• Cordura® paketi

• Cordura® sumka

• Cordura® Gözeg kemeri

• Suw geçirmeýän Kordura neýlon halta

• Cordura® motosikl balak

• Cordura® oturgyç örtügi

• Cordura® penjek

• Ballistik penjek

• Cordura® gapjyk

• Gorag ýaragy

Kordura-programma-02

Cordura® üçin mata lazer kesiji

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 1600mm * 1000mm

Tekiz lazer kesiji 160

Kuwwatly lazer şöhlesi bolan Kordura bilen ýokary güýçli sintetiki matany bir gezek aňsatlyk bilen kesip bolýar.MimoWork, tekiz Cordura mata lazer kesiji hökmünde tekiz önümli lazer kesiji, önümçiligiňizi ýokarlandyrmagy maslahat berýär.1600mm * 1000mm (62.9 ”* 39.3”) iş stoly meýdany, Korduradan ýasalan umumy eşikleri, egin-eşikleri we açyk enjamlary kesmek üçin niýetlenendir.

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 1800mm * 1000mm

Tekiz lazer kesiji 160

Konweýeriň iş stoly bolan uly formatly dokma lazer kesiji - rulondan göni awtomatlaşdyrylan lazer kesmek.Mimoworkyň tekiz lazer kesiji 180, 1800 mm giňlikde rulon materialyny (mata we deri) kesmek üçin amatlydyr.Iş stolunyň ululyklaryny sazlap bileris we talaplaryňyza laýyk gelýän beýleki konfigurasiýalary we wariantlary birleşdirip bileris.

• Lazer güýji: 150W / 300W / 500W

• Iş meýdany: 1600mm * 3000mm

Tekiz lazer kesiji 160L

Senagat mata lazer kesiji maşyn, uly formatda awtoulaglar üçin “Kordura” ýaly ok geçirmeýän laminasiýa üçin uly iş meýdany bilen tapawutlanýar.Rack we pinon geçiriş gurluşy we servo motorly hereketlendiriji enjam bilen lazer kesiji ýokary hilli we ýokary netijelilik getirmek üçin Cordura matasyny yzygiderli we üznüksiz kesip biler.

Önümiňiz üçin laýyk Kordura lazer kesiji saýlaň

“MimoWork” size nagyş ululygy we aýratyn programmalar hökmünde mata lazer kesiji üçin iň amatly iş formatlaryny hödürleýär.

Pikir ýok Nädip saýlamaly?Enjamyňyzy sazlaň?

✦ Haýsy maglumatlary bermeli?

Materialörite material (Kordura, Neýlon, Kewlar)

Material ululygy we galyňlygy

Lazer etmek isleýän zadyňyz?(kesmek, deşmek ýa-da oýmak)

Işlenmeli iň ýokary format

Contact Aragatnaşyk maglumatlarymyz

info@mimowork.com

+86 173 0175 0898

Bizi tapyp bilersiňizYouTube, Facebook, weLinkedin.

Kordurany nädip lazer bilen kesmeli

Mata lazer kesiji, sanly dolandyryş ulgamy bolan awtomatiki mata kesýän maşyn.Diňe dizaýn faýlyňyzyň nämedigini lazer maşynyna aýtmaly we material aýratynlyklaryna we kesiş zerurlyklaryna esaslanyp lazer parametrlerini kesgitlemeli.Soňra CO2 lazer kesiji, Kordurany lazer bilen keser.Adatça, müşderilerimize iň oňat sazlamany tapmak we geljekde kesmek üçin tygşytlamak üçin materialy dürli güýç we tizlik bilen barlamagy maslahat berýäris.

mata lazer kesiji üçin Kordura matasyny goýuň

Stepdim 1. Maşyn we material taýýarlaň

programma üpjünçiligine lazer kesiji faýly import ediň

Stepdim 2. Lazer programma üpjünçiligini düzüň

lazer kesýän Kordura matasy

Stepdim 3. Lazer kesmäge başlaň

# Kordurany lazer kesmek üçin käbir maslahatlar

• ventilyasiýa:Tüsse çykarmak üçin iş ýerinde dogry howa çalşygyny üpjün ediň.

Fokus:Iň oňat kesiş effektine ýetmek üçin lazer fokus uzynlygyny sazlaň.

Howa kömekçisi:Matany arassa we tekiz gyrasy bilen üpjün etmek üçin howa öwüsýän enjamy açyň

Materiallary düzediň:Magnit tekiz bolmagy üçin matanyň burçuna goýuň.

 

Taktiki synaglar üçin lazer kesmek Kordura

Lazer kesýän Korduranyň soraglary

# Kordura matasyny lazer bilen kesip bilersiňizmi?

Hawa, Kordura matasy lazer bilen kesilip bilner.Lazer kesmek, Kordura ýaly dokma önümlerini goşmak bilen dürli materiallar bilen gowy işleýän köpugurly we takyk usuldyr.Kordura çydamly we aşgazana çydamly mata, ýöne güýçli lazer şöhlesi Kordurany kesip, arassa gyrasyny galdyryp biler.

# Kordura neýlony nädip kesmeli?

Aýlanýan kesiji, gyzgyn pyçak kesiji, öl kesiji ýa-da lazer kesiji saýlap bilersiňiz, bularyň hemmesi Kordura we neýlon arkaly kesilip bilner.Emma kesiş täsiri we kesiş tizligi başga.Kordurany kesmek üçin diňe CO2 lazer kesiji ulanmagy maslahat berýäris, diňe arassa we tekiz gyrasy bilen ajaýyp kesiş hili sebäpli, hiç hili päsgelçilik ýok.Alsoöne ýokary çeýeligi we takyklygy bilen.Kesgitli takyklyk bilen islendik şekilleri we nagyşlary kesmek üçin lazeri ulanyp bilersiňiz.Easyönekeý operasiýa täze öwrenýänlere çalt özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

# Lazer başga haýsy materialy kesip biler?

CO2 lazeri metal däl materiallar üçin diýen ýaly amatlydyr.Çeýe konturyň kesiş aýratynlyklary we ýokary takyklygy ony matany kesmek üçin iň oňat hyzmatdaş edýär.Pagta ýaly,neýlon, poliester, spandex,aramid, Kevlar, dokalan, dokalan mata weköpükajaýyp kesiş effektleri bilen lazer kesilip bilner.Adaty egin-eşik matalaryndan başga-da, mata lazer kesiji, spacer mata, izolýasiýa materiallary we birleşdirilen materiallar ýaly senagat materiallaryny dolandyryp biler.Haýsy material bilen işleýärsiňiz?Talaplaryňyzy we bulaşyklygy iberiň, iň amatly lazer kesmek çözgüdini alarys.bilen maslahatlaşyň>

Lazer kesýän Cordura® material maglumatlary

Kordura-matalar-02

Adatça ýasalýarneýlon, Cordura® bilen iň kyn sintetiki mata hasaplanýar deňsiz-taýsyz aşgazana garşylyk, göz ýaşardyjylyk we çydamlylyk.Şol bir agramda, Cordura®-nyň berkligi adaty neýlon we poliesteriňkiden 2-3 esse, adaty pagta kanwanyňkydan 10 esse köpdür.Bu ajaýyp çykyşlar şu wagta çenli dowam etdirildi we modanyň berekedi we goldawy bilen çäksiz mümkinçilikler döredilýär.Çap etmek we boýamak tehnologiýasy, garyşyk tehnologiýasy, örtük tehnologiýasy, köpugurly Cordura® matalary bilen bilelikde has köp işleýär.Materiallaryň öndürijiliginiň zaýalanmagyndan gorkman, lazer ulgamlary Cordura® matalaryny kesmekde we bellemekde ajaýyp artykmaçlyklara eýedir.MimoWorkoptimizirledi we kämilleşdirdimata lazer kesijilerwemata lazer nagyşlaryDokma pudagyndaky öndürijilere önümçilik usullaryny täzelemäge we iň ýokary peýdany almaga kömek etmek.

 

Bazardaky degişli Cordura® matalary:

CORDURA® ballistik mata, CORDURA® AFT mata, CORDURA® nusgawy mata, CORDURA® söweş ýüň ™ mata, CORDURA® Denim, CORDURA® HP mata, CORDURA® Naturalle ™ mata, CORDURA® TRUELOCK mata, CORDURA® T485 Hi-Vis FAB

Lazer kesmegiň has köp wideosy

Has köp wideo ideýa:


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň