Lazer kesiji - MimoWork tarapyndan Kordura matasyny nädip kesmeli
Material syn - Kordura

Material syn - Kordura

Lazer kesmek Cordura®

Cordura® üçin hünärli we ökde lazer kesmek çözgüdi

Açyk başdan geçirmelerden başlap, gündelik durmuşa, iş eşiklerini saýlamaga çenli köpugurly Cordura® matalary köp funksiýalara we ulanmaga ýetýär.Dürli funksional öndürijilik nukdaýnazaryndansenagatmata kesiji maşynedip bilerCordura® matalaryny ajaýyp kesiň we belläňmateriallaryň işleýşine zyýan ýetirmezden.

 

Tejribeli lazer kesiji maşyn öndürijisi MimoWork, netijeli we ýokary hilli durmuşa geçirmäge kömek edip bilerlazer kesmek we Cordura® matalarynda bellik etmeközleşdirilensöwda mata kesýän maşyn.

Kordura 02

Lazer kesýän Cordura® üçin wideo serediş

Cordura®-da lazer kesmek we bellemek barada has köp wideo tapyňWideo galereýasy

Cordura® Kesiş synagy

1050D Cordura® matasy ajaýyp synagdan geçirilýärlazer kesmek ukyby

a.0 3 mm takyklykda lazer kesilip we oýulyp bilner

b.Etip bilerkesilen gyralary tekiz we arassa

c.Ownuk partiýalar / standartlaşdyrmak üçin amatly

Cordura®-da lazer kesmek we bellemek üçin sorag barmy?

Bize habar beriň we size goşmaça maslahatlar we çözgütler hödürläň!

Cordura® üçin mata lazer kesiji

• Lazer güýji: 100W / 130W / 150W

• Iş meýdany: 1600mm * 1000mm

• Lazer güýji: 150W / 300W / 500W

• Iş meýdany: 1600mm * 3000mm

• Lazer güýji: 150W / 300W / 500W

• Iş meýdany: 2500mm * 3000mm

Önümiňiz üçin laýyk Kordura lazer kesiji saýlaň

“MimoWork” size nagyş ululygy we aýratyn programmalar hökmünde mata lazer kesiji üçin iň amatly iş formatlaryny hödürleýär.

Cordura® matalarynda lazer kesmegiň peýdalary

Kordura-partiýa gaýtadan işlemek-01

Repeokary gaýtalanma takyklygy we netijeliligi

Kordura-möhürlenen-arassa-gyrasy-01

Arassa we möhürlenen gyrasy

Kordura-egrilik

Çeýe egrini kesmek

  Sebäbi hiç hili material düzedişi ýokwakuum stoly

  Deformasiýa we öndürijilik zyýany ýoklazer bilengüýçsiz gaýtadan işlemek

  Gural geýimi ýoklazer şöhlesini optiki we kontaktsyz gaýtadan işlemek bilen

  Arassa we tekiz gyrasyýylylygy bejermek bilen

  Awtomatiki iýmitlendirmekwe kesmek

Withokary netijelilikkonweýer stolyiýmitlenmekden alýança

 

 

Cordura® üçin lazer gaýtadan işlemek

lazer kesýän kordura-03

1. Cordura®-da lazer kesmek

Çeýel we güýçli lazer kellesi, Cordura® matasyny lazer kesmek üçin gyrasyny eretmek üçin inçe lazer şöhlesini çykarýar.Lazer kesilende gyralary möhürlemek.

 

lazer bellik-kordura-02

2. Cordura®-da lazer belligi

Mata Kordura, deri, sintetiki süýümler, mikro süýüm we kanwas ýaly mata lazer nagşy bilen nagyşlanyp bilner.Öndürijiler soňky önümleri bellemek we tapawutlandyrmak üçin bir topar sanlar bilen matany oýup bilerler, şeýle hem matany köp maksatly dizaýn bilen baýlaşdyryp bilerler.

Kordura neýlon matasynyň adaty goşundylary

• Cordura® patch

• Cordura® paketi

• Cordura® sumka

• Cordura® Gözeg kemeri

• Suw geçirmeýän Kordura neýlon halta

• Cordura® motosikl balak

• Cordura® oturgyç örtügi

• Cordura® penjek

• Ballistik penjek

• Cordura® gapjyk

• Gorag ýaragy

Kordura-programma-02

Lazer kesýän Cordura® material maglumatlary

Kordura-matalar-02

Adatça ýasalýarneýlon, Cordura® bilen iň kyn sintetiki mata hasaplanýar deňsiz-taýsyz aşgazana garşylyk, göz ýaşardyjylyk we çydamlylyk.Şol bir agramda, Cordura®-nyň berkligi adaty neýlon we poliesterden 2-3 esse, adaty pagta kanwanyňkydan 10 esse köpdür.Bu ajaýyp çykyşlar şu wagta çenli dowam etdirildi we modanyň berekedi we goldawy bilen çäksiz mümkinçilikler döredilýär.Çap etmek we boýamak tehnologiýasy, garyşyk tehnologiýasy, örtük tehnologiýasy, köpugurly Cordura® matalary bilen bilelikde has köp işleýär.Materiallaryň öndürijiliginiň zaýalanmagyndan gorkman, lazer ulgamlary Cordura® matalaryny kesmekde we bellemekde ajaýyp artykmaçlyklara eýedir.MimoWorkoptimizirledi we kämilleşdirdimata lazer kesijilerwemata lazer nagyşlaryDokma pudagyndaky öndürijilere önümçilik usullaryny täzelemäge we iň ýokary peýdany almaga kömek etmek.

 

Bazardaky degişli Cordura® matalary:

CORDURA® ballistik mata, CORDURA® AFT mata, CORDURA® nusgawy mata, CORDURA® söweş ýüň ™ mata, CORDURA® Denim, CORDURA® HP mata, CORDURA® Naturalle ™ mata, CORDURA® TRUELOCK mata, CORDURA® T485 Hi-Vis FAB


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň