Material syn - Deri - MimoWork
Material Overview – Leather

Material syn - deri

Deri lazer kesmek

leather-material-03

Maddy aýratynlyklar:

Deri, esasan, haýwanlaryň derisini we derilerini aşgarlamak arkaly döredilen tebigy materialy aňladýar.

“MimoWork CO2” lazeri, mallaryň gizlenmegi, gykylyk, çemçe, doňuz derisi, baldak we ş.m.-de ajaýyp gaýtadan işlemek öndürijiligi bilen synagdan geçirildi elmydama takyk we üýtgeşik gaýtadan işlemegiň täsirini kepillendirip biler.

Lazer gaýtadan işlemegiň derisiniň artykmaçlyklary:

Deri lazer kesmek

• Materiallaryň awtomatiki möhürlenen gyrasy

• Üznüksiz işlemek, uçuşdaky işleri bökdençsiz sazlamak

• Materiallaryň galyndylaryny ep-esli derejede azaldyň

• Aragatnaşyk nokady ýok = Gural köýnegi ýok = hemişelik ýokary kesiş hili

• Lazer, nagyşyň şuňa meňzeş täsirini gazanmak üçin köp gatlakly deriniň ýokarky gatlagyny takyk kesip biler

leather-laser-perforating

Lazer nagyşly deri

• Has çeýe gaýtadan işlemek prosedurasyny getiriň

• heatylylygy bejermekde täsin nagyş tagamy

Deri lazer perforasiýa

• Özbaşdak dizaýna, 2 mm aralykda takyk kiçijik dizaýnlara ýetiň

Deri lazer bilen bellemek

• Easyeňilleşdirmek - faýllaryňyzy MimoWork lazer enjamyna import ediň we islän ýeriňize ýerleşdiriň.

• Kiçijik partiýalar / standartlaşdyrmak üçin amatly - uly zawodlara bil baglamaly däl.

 

leather-engraving

Lazer ulgamyňyzyň amaly programmaňyza laýyk gelýändigini kepillendirmek üçin goşmaça maslahat we diagnoz goýmak üçin MimoWork bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Biz siziň ýöriteleşdirilen lazer hyzmatdaşyňyz!
Islendik sorag, maslahat ýa-da maglumat paýlaşmak üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň