Lazer kesilen film (PET filmi, Gorag filmi) - Mimowork lazer - MimoWork
Material syn - Film

Material syn - Film

Lazer kesýän film

Lazer kesmek PET filminiň oňyn çözgüdi

Lazer kesýän poliester filmi adaty programmalar.Belli poliester öndürijiligi sebäpli, ekran ekranynda, membrananyň wyklýuçatel örtüginde, duýgur ekranda we beýlekilerde giňden ulanylýar.Lazer kesiji maşyn, ýokary netijelilikde arassa we tekiz kesilen hil öndürmek üçin filmdäki ajaýyp lazer eritmek ukybyna garşy.Islendik şekil, kesiş faýllaryny ýükläniňizden soň çeýe lazer bilen kesilip bilner.Çap edilen film üçin MimoWork Lazer, kamerany tanamak ulgamynyň kömegi bilen nagyş boýunça takyk gyrasy kesip bilýän kontur lazer kesiji maslahat berýär.

Mundan başga-da, ýylylyk geçiriji winil üçin 3M® gorag filmi, şöhlelendiriji film, asetat filmi, Mylar filmi, lazer kesmek we lazer nagyşlary bu programmalarda möhüm rol oýnaýar.

film2

Wideo görkeziş - Filmi nädip lazer bilen kesmeli

• Kesilen ýylylyk winilini öpüň

• Arka tarapdan kesiň

“FlyGalvo Laser Engraver” -iň deşikleri çalt kesip we uly formatdaky materiallara nagyşlary oýup bilýän hereketli galvo kellesi bar.Degişli lazer güýji we lazer tizligi, wideoda görşüňiz ýaly öpüş kesmek täsirine ýetip biler.Winil lazer oýma ýylylyk geçirijisi barada has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňiz, diňe bize ýüz tutuň!

PET lazer kesmegiň artykmaçlyklary

Gaplaýyş programmalary ýaly ulanylýan adaty derejeli adaty işleýiş usullary bilen deňeşdirilende, MimoWork optiki amaly programmalar we käbir önümçilik we elektrik ulanylyşy üçin ulanylýan filme PETG lazer kesmek çözgütlerini hödürlemek üçin has köp tagalla edýär.9.3 we 10.6 mikro tolkun uzynlygy CO2 lazeri, PET filmini we lazer nagyş winilini kesmek üçin örän amatlydyr.Takyk lazer güýji we kesiş tizligini sazlamak bilen, hrustal arassa kesiş gyrasyna ýetip bolýar.

lazer kesilen film şekilleri

Çeýe şekilleri kesmek

lazer kesýän film

Arassa we gysga kesilen gyrasy

lazer nagyşly film

Lazer nagyşly film

✔ precokary takyklyk - 0,3 mm kesmek mümkin

Contact Kontaktdan az bejergi bilen lazer kellelerine pasta ýok

Ip Gysga lazer kesmek, hiç hili ýelmeşmezden arassa gyrasy öndürýär

Every Filmiň her görnüşi, ululygy üçin ýokary çeýeligi

Auto Awto konweýer ulgamyna bil baglaýan yzygiderli ýokary hilli

Appropriate Degişli lazer güýji köp gatlakly film üçin takyk kesilmegine gözegçilik edýär

Maslahat berilýän film kesiji maşyn

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 1300mm * 900mm (51.2 ”* 35.4”)

• Lazer güýji: 180W / 250W / 500W

• Iş meýdany: 400mm * 400mm (15,7 ”* 15,7”)

Täzelenme opsiýalary:

Awto-iýmitlendiriji

Awto-iýmitlendiriji rulon materialyny konweýeriň iş stoluna awtomatiki iýmitlendirip biler.Bu film materialynyň tekiz we tekiz bolmagyny kepillendirýär, lazeriň kesilmegini has çalt we aňsatlaşdyrýar.

KCD Kamera

Çap edilen film üçin “KCD Kamera” nagşy tanap biler we lazer kellesini kontur boýunça kesmegi tabşyryp biler.

Lazer maşynyny we size laýyk gelýän lazer opsiýalaryny saýlaň!

“MimoWork” lazeri, film önümçiligiňizde ýüze çykyp biljek kynçylyklary çözmegi maksat edinýär
we gündelik ýerine ýetirişiňizde işiňizi optimizirläň!

Lazer kesýän filmiň umumy programmalary

• Penjire filmi

• Nameplate

• Ekrana degiň

• Elektrik izolýasiýasy

• Senagat izolýasiýasy

• Membranany üýtgetmek

• Bellik

• Etiketka

• aceüz galkany

• Çeýe gaplamak

• “Stencils Mylar” filmi

film programmalary 01

Häzirki wagtda film diňe bir repografiýa, gyzgyn möhürleme filmi, termiki geçiriji lentalar, howpsuzlyk filmleri, filmleri, ýelimleýji lentalary, bellikleri we deklarasiýa ýaly önümçilik programmalarynda ulanylyp bilinmez;fotorezistler, motor we generator izolýasiýasy, sim we kabel örtügi, membrananyň wyklýuçatelleri, kondensatorlar we çeýe çap edilen zynjyrlar ýaly elektrik / elektroniki programmalar, ýöne tekiz panelli displeýler (FPD) we gün öýjükleri we ş.m. ýaly täze programmalarda ulanylýar.

PET filminiň material aýratynlyklary:

lazer kesýän haýwan filmi

Poliester filmi hemmeleriň arasynda esasy material bolup, köplenç PET (Polietilen Terephthalate) diýlip atlandyrylýar, plastmassa film üçin ajaýyp fiziki aýratynlyklara eýe.Bulara ýokary dartyş güýji, himiki garşylyk, ýylylyk durnuklylygy, tekizlik, aýdyňlyk, ýokary temperatura garşylyk, ýylylyk we elektrik izolýasiýa aýratynlyklary degişlidir.

Gaplamak üçin poliester filmi iň soňky ahyrky bazary aňladýar, ondan soň tekiz panelli displeýleri we şöhlelendiriji film ýaly elektrik / elektron we ş.m.

Filmiň kesiş maşynyny nädip saýlamaly?

Lazer kesýän PET filmi we lazer nagyşly film, CO2 lazer kesýän maşynyň iki esasy ulanylyşy.Poliester filmi, lazer ulgamyňyzyň amaly programmaňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin köp sanly amaly bolan material bolany üçin, has giňişleýin maslahat we diagnoz üçin MimoWork bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Önümçiligiň, innowasiýanyň, tehnologiýanyň we söwdanyň çatrygynda çalt üýtgeýän, täze döreýän tehnologiýalar bilen tejribe tapawudynyň bardygyna ynanýarys.

Gorag plyonkasyny nädip kesmeli?
Islendik sorag, maslahat ýa-da maglumat paýlaşmak üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň